අරණායකින් සුදු ලේනෙක් හමුවෙයි

අරණායක සැලව පිල්ලෑව ප‍්‍රදේශයේ නිවසක ඇතුළත වැටී සිටි සුදු ලේන පැටියෙකු හමු තිබේ. එම ලේන පැටියා නිදැල්ලේ එම නිවසියන් විසින් නිවසේ සුරතලයට ඇති කරන අයුරු අද ( 31දා) පස්වරුවේ එහි ගිය අපට දැක ගැනිමට හැකි විය.  මීට  ඉහතදීත මෙම ප්‍රදේශයේදී සුදු ලේන පැටියෙක් හමුවී තිබේ.

01 copy 03 copy 04 copy 06 copy 07 copy

සමන් විජය බණ්ඩාර

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>