20 සම්මතවුවොත් පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවන දිනය ගැන අනුර කියයි

විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීමට ගෙන එන 20 වැනි ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත සම්මත වුවහොත් 2020 ජනවාරි 09 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරිය යුතු බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සඳහන් කරයි.

පාරිලිමේන්තුවට ගෙන ඒමට සැලසුම් කර තිබෙන නියමිතව තිබෙන 20 වැනි ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත සම්මත වුවද එය ක්‍රියාත්මක වන්නේ 2020 ජනවාරි 09 වැනිදා සිට බවද එම පක්ෂයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා සඳහන් කළේය.

එතෙක් වර්තමාන ජනාධිපතිවරයාට සහ අගමැතිවරයාට තිබෙන බලය එලෙසම පවතින බවද ඔහු පවසා සිටියේය.

එහෙත් 20  වැනි ව්‍යවස්ථාවෙන් අග්‍රාමාත්‍යවරයෙකුට යම් බලතල ප්‍රමාණයක් හිමිවන නිසා නව අග්‍රාමාත්‍යවරයෙකු පත්කරගැනීම සඳහා 2020 ජනවාරි 09 වැනිදායින් පසු පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරිය යුතු බවද ඒ මහතා සඳහන් කළේය.

Anura-Kumara

2 thoughts on “20 සම්මතවුවොත් පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවන දිනය ගැන අනුර කියයි

  1. Champa

    Hey traitor, people will stone you before you manage to pass your bloody 20th Amendment. Wimal is hell bent on not letting you get 2/3 in the Parliament and the entire country will back him. Whomever who is voted in favour of your 20A will never be able to come back to Parliament, even though the Bill is defeated. In the first place, your 20A should not be allowed to table in the Parliament. Maha Sangha, the public and the politicians should take a more proactive approach against Anura's 20A. Their lackadaisical attitude (except WW's) is unacceptable. —— 20A only paves the way for money to be the decisive factor in nominating the President and the Prime Minister through the Parliament. People have no say in electing the PM. Therefore, people's democratic right to elect a President of their choice should be protected. 20A is paving the way for another Slave President, may be the same one, to be elected at the choice of LTTE diaspora. At a time even TNA (Sampanthan faction) trying to distance themselves from the LTTE, Anura's attempt to rob people's democratic right to elect a President at their choice may be influenced by NGO/LTTE money. As clearly seen, Anura has taken a bloody contract to make Sri Lanka an anarchy directly attacking and thereby weakening the power of majority Sinhalese.—- I highly doubt Tamil and Muslim political parties will support 20A as the non-existence of an Executive President will be disadvantageous to them more than Sinhalese not to mention the vulnerable state it would create for 2/3 of minority population who live outside North and East among Sinhalese. I believe that TNA and Muslim political parties will choose to vote against 20A to protect the democratic rights of all citizens to elect a President of their choice than resorting to take cheap political advantage.

    Reply
  2. Don

    It is unethical for anyone to talk or vote against 20th Amendment as Chandrika to Mahinda to Maithree all came to power with the golden-promise of abolishing Executive Presidency.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>