දෙවැනි අර්ධයේදීත් නවසීලන්තයෙන් අක්‍රමණයක්

ලෝක කුසලාන රග්බි තරගාවලිය් අවසන් මහා තරගයේ දෙවැනි අර්ධයේ මිනිත්තු 10 ක් ගත වන විටදී නවසීලන්තය ලකුණු 21-03 ක් ලෙස මේ වන විටදී ඉදිිරියෙන් සිටීමට සමත්ව ඇත. ඒ 41 වැනි මිනිත්තුවේදී  සෙන්ටර් ක්‍රීඩක මා නෝනු විසි්න් වාර්තා කළ උත්සාහක දිනුමත් සමගිනි. කෙසේ නමුත් ඩෑන් කාටර් ප්‍රවර්තනය කිරීමට අසමත් විය. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>