සයිටම් සිසුන් සියල්ලන්ටම කොතලාවල ඉල්ලයි

මාලඹේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලැබූ සිසුන් සියල්ලන්ම කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයට ඇතුළත් කර ගන්නා ලෙස සයිටම් ආයතනයේ ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී කමිටුව පවසයි.

ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සයිටම් සිසුන්ව කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයට අනියුක්ත කිරීමට තීරණය කළ නමුත් එහිදී සිසුන්ගේ සුදුසුකම් පරීක්ෂා කරන ලෙස දන්වා සිටියේය.

1

SAITM

2 thoughts on “සයිටම් සිසුන් සියල්ලන්ටම කොතලාවල ඉල්ලයි

  1. Don

    SAITM is the "B" Medical College and KDU was the "A" Medical institute, both started by the Mahinda's government. Minimum standards in UK is also 3 simple passes, but with MBBS Sri Lanka, the doctors are not able to work in UK.Requirements are nowhere near to MBBS. GMOA must try to upgrade their member doctors status to UK standards without waging strikes and agitating against ETKA.as that is childish behavior. IUSF is the small buds of JVP. who twice destroyed young lives. If JVP really want they could bring a proposal for 3 B's as minimum standards not found in the world

    Reply
  2. perera

    why worried. so far SITAM claims all have required qualifications. now it seems some don't. Without required qualifications to enter KDU ? KDU should maintain its credibility

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>