සයිටම් විරෝධී පාගමන

මාලඹේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයට එරෙහිව පැවැත්වූ විරෝධතාව විසුරුවා හැරීමට පොලීසිය කඳුළු ගෑස්, ජල හා බැටන් පොලු ප්‍රහාරයක් එල්ල කළේය.

One thought on “සයිටම් විරෝධී පාගමන

  1. dhamneth

    these fellows are not intelligent enough to start their struggle at the correct time .they should have started this fight during the presidential election campaign

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>