සතොසට රු.මි.1000ක මෙහෙයුම් ලාභයක්

පාඩු ලබමින් තිබූ ලංකා සතොස, 2017 අවසන් වනවිට රු.බිලියන 01ක් හෙවත් රු.මිලියන 1,000ක වාර්තාගත මෙහෙයුම් ලාභයක් වාර්තා කර ඇති බව කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා සඳහන් කළේය.

ගෙවීගිය වසර තුළදී මානව සම්පත් දායකත්වය, නාස්තියකින් තොරව, නිවැරදිව, කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායීව මෙහෙයුම් කටයුතුවලට යොදාගැනීම නිසාත්, ප්‍රවාහන මෙහෙයුම් කටයුතු විධිමත් කිරීම නිසාත්, රු.බිලියන 2.8ක් ඉතිරිකර ගැනීමට හැකිවූ බව අමාත්‍යවරාය වැඩිදුරටත් පවසා සිටියේය.

මේ වනවිට ලංකා සතොස අලෙවිසැල් 400ක් දිවයින පුරා විහිදී පවතින අතර, 2018 වසර තුළදී ලංකා සතොස නව අලෙවි සැල් 100ක් ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර තිබේ. ඒ අනුව, 2018 දී අලෙවි සැල් ජාලය 500 දක්වා වැඩි කිරීමටද ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>