ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව හෙට සිට අලුත් තැනක

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභා කාර්යාලය හෙට (01දා) කොළඹ 04, ආර්.ඒ. ද මැල් මාවතේ අංක 14 ස්ථානයේදී ස්ථාපිත කෙරේ.

මෙම කාර්යාලය දැනට කොළඹ 08 කිංසි පාරේ අංක 165 දරණ ස්ථානයේ පවත්වා ගෙන යනු ලැබේ. සියලුම පාර්ශ්වවල පහසුව පිණිස එම කාර්යාලය මෙම ස්ථානයට රැගෙන ගොස් තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>