ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය දියුණු කිරීමට ඇමෙරිකානු ආධාර

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සහ ඉඩම් කළමනාකරණ කටයුතු සඳහා ආධාර ලබාදීමේ වැඩසටහනක් ඇමෙරිකානු මිලේනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් (MCC) ආයතනය විසින් දියත් කර තිබේ.

රජයේ 2025 දැක්මට සමගාමීව ක්‍රියාත්මක මෙම ව්‍යාපෘතිය රටේ ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා මූලික අඩිතාලමක් බව ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන කාර්යාලය පවසයි.

MCC ආධාර වැඩසටහන් සඳහා රටවල් තෝරාගැනීම ඉතාම තරගකාරී වන නමුත්, ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ඉදිරිපත් කරනල ලද ව්‍යාපෘති යෝජනාව පිළිබඳ ගැඹුරු අධ්‍යයනයක් කිරීමෙන් අනතුරුව තවදුරටත් යෝජිත ව්‍යාපෘති සම්බන්ධව ඉදිරියටත් කටයුතු කිරීමට MCC ආයතනය විසින් අනුමැතිය ලබාදී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>