ශ්‍රී ලංකන් කෙයාර්ස් මුලතිව් තරුණ ප්‍රජාව සවිබල ගන්වයි

ශ්‍රීලංකන්  ගුවන් සමාගමේ  ආයතනික සමාජ වගකීම්  අංශය වන  ශ්‍රීලංකන් කෙයාර්ස්  මුලතිව්  දිස්ත්‍රික්කයේ දස දහස් ගණනාවක් වූ තරුණ ප්‍රජාව, කාන්තාවන් සහ ළමයින් සවිබල ගැන්වීම සඳහා විශාල වැඩපිළිවෙලක් දියත් කර තිබේ.

මේ අනුව ශ්‍රී ලංකන් කෙයාර්ස් ගුණ ජය සතුට පදනම (Foundation of Goodness) සමග දිගුකාලීන සහයෝගිතා ව්‍යාපෘතියක් වන ගැමි හදගැස්ම ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් අවබෝධතා ගිවිසුමක් සඳහා අත්සන් තැබූ බව ඔවුහු පවසති.

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම වෙනුවෙන් ගුවන් සමාගමේ සභාපති අජිත් ඩයස් මහතා, මානව සම්පත් අංශ ප්‍රධානී ප්‍රදීප කැකුලාවල මහතා, ගුණ ජය සතුට පදනම වෙනුවෙන් එහි ප්‍රාරම්භක සහ  මහා භාරකරු කුෂිල් ගුණසේකර මහතා, ව්‍යාපෘති කළමනාකාර ප්‍රධානී ෆසීනා ඉබ්‍රාහිම් මහත්මිය කොළඹ ශ්‍රී ලංකන් ප්‍රධාන කාර්යාලයේදී මෙම අවබෝධතා ගිවිසුම සඳහා අත්සන් කළ බව ඔවුහු වැඩිදුරටත් පවසති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>