ශ්‍රම බළකා සමීක්ෂණය ටැබ් පරිගණකයෙන්

2017 වසරේදී සිදුකරන ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රම බළකා සමීක්ෂණය ටැබ් පරිගණක උපයෝගී කරගෙන සිදුකරන බව ජන ලේඛන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

රැකියා නියුක්තිය, සේවා වියුක්තිය හා ශ්‍රම බළකාය පිළිබඳව විධිමත් ක්‍රමවේදයකට අනුව නිවාස 25,000ක නියැදියකින් මෙම සමීක්ෂණය සිදුකරයි.

පරිගණක ආශ්‍රිත සම්මුඛ පරීක්ෂණ ක්‍රමය (CAPI) ඔස්සේ දත්ත රැස්කරන මොහොතේම එම දත්ත පරිගණකගත කිරීමට හැකිවීම නිසා සංඛ්‍යාතිවල ගුණාත්මකභාවයත්, කාලීනභාවයත් ඉහළ නැංවිය හැකි බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය අමර සතරසිංහ මහතා පැවසීය.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>