වේයන්ගොඩ ගබඩාවකින් කල් ඉකුත් වූ නාඩු කිලෝ 85000 ක් අල්ලයි

වේයන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ රජයේ ගබඩාවක් කුලියට ගෙන සහල් ගබඩාවක් පවත්වාගෙන ගිය පෞද්ගලික ව්‍යාපාරිකයෙකු සතුව තිබූ කල්ඉකුත් වී, ගුල්ලන් ගැසූ නාඩු සහල් කිලෝග්‍රෑම් 85,000 ක් සොයාගැනීමට පාරිභෝගික අධීකාරිය අද (31දා) සමත් වී තිබේ. මෙහි වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 51කට වඩා වැඩි බවට ගණන් බලා ඇත. 

නිපුන් ඒකනායක

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>