විශ්‍රාමිකයන්ට CSE වෙතින් දැනුම

දිවයින පුරා සිටින විශ්‍රාමික ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් පෞද්ගලික මූල්‍ය සැලසුම්කරණය පිළිබඳව සන්නද්ධ කිරීමේ වැඩසටහනක් දීපව්‍යාප්තව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කොළඹ කොටස් වෙළෙඳ පොළ හා විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව එකඟතාවකට පැමිණ තිබේ.

එමගින්, ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්‍රාමික පරපුරට විවිධ වූ ආයෝජන අවස්ථා පිළිබඳව දැනුම ලබාදීමට කටයුතු සම්පාදනය කරන බව කොළඹ කොටස් වෙළෙඳ පොළ පවසයි.

One thought on “විශ්‍රාමිකයන්ට CSE වෙතින් දැනුම

  1. S J Ratnayake

    I may please be informed of your ways to keep the retired government servants occupied with a view to their benefits and the state.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>