විරුසර වරප්‍රසාද කාඩ්පතින් රණවිරුවන්ට සහනදායී දුම්රිය ගාස්තු

ආබාධිත රණවිරුවන් සඳහා විශේෂ සහන සලසා දීමේ රජයේ වැඩපිළිවෙ‍ළෙහි එක් අංගයක් ලෙස හඳුන්වා දෙනු ලැබ ඇති 'විරුසර' වරප්‍රසාද කාඩ්පත මඟින් ආබාධිත රණවිරුවන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන් විසින් රජයේ හා ඇතැම් පෞද්ගලික ආයතනවලින් සේවාවන් ලබාගැනීමේදී එම සේවාවන් සඳහා සහන සලසා ගැනීමේ වරප්‍රසාදය ඔවුනට සලසා දී ඇත. මෙම සහන තවදුරටත් පුළුල් කරමින් 'විරුසර' වරප්‍රසාද කාඩ්පත හිමි ආබාධිත රණවිරුවන්ට දුම්රිය ප්‍රවේශ පත්‍රයේ සඳහන් වටිනාකමින් 50%ක් පමණක් ගෙවා දුම්රියෙන් ගමන් කිරීමට අවස්ථාව සලසා දිම පිණිස ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>