විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යාංශ නව ඇමති වැඩ අරඹයි

විද්‍යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යාංශයේ නව අමාත්‍ය ධුරයට පත් ආචාර්ය සරත් අමුණුගම මහතා අද (16දා)  උදෑසන සිය තනතුරේ රාජකාරි නිල වශයෙන් ආරම්භ කළේය.

 අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් අනුබද්ධ ආයතනවල ප්‍රධානීන් ඇතුළු පිරිසකගේ සහභාගිත්වයෙන් රාජකාරි ඇරඹීමේ උත්සවය බත්තරමුල්ල, සෙත්සිරිපායේ පිහිටි  එම අමාත්‍යාංශයේදී පැවැත් වුණි.

minister-assuming-duties Minister-assuming-duties-2jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>