වැඩකරන වයසේ ජනතාවට මසකට අලුතෙන් 10000ක්

ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩ කරන වයසේ පසුවන ජනගහනය සෑම මසකම 10000කින් වැඩි වන බවත් ඒ අනුව සේවා නියුක්ති අනුපාතය ආරක්ෂාකාරීව පවත්වාගෙන යෑමට නම් රට තුළ සෑම වසරකම නව රැකියා 63000ක් නිර්මාණය විය යුතු බව ලෝක බැංකුව සඳහන් කරයි.

ලෝක බැංකුව විසින් දකුණු ආසියාව පිළිබඳව කළ ආර්ථික විශ්ලේෂණයක මේබව දැක්වෙයි.

එසේම 2017 දී 3.1ක් වූ ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික වර්ධන වේගය 2018 දී 4.8ක් දක්වා වර්ධනය වෙනු ඇති බවත් ඔවුහු පුරෝකතනය කරති.

තරගකාරිත්ව වර්ධනය, වඩා හොඳ යහපාලනය, වඩාත් සමතුලිත අයවැය ඉදිරිපත් කිරීමට අදාළව ප්‍රතිසංස්කරණ වර්ධනය කිරීම හරහා ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික සංවර්ධනය හා වර්ධනය ඇති කර ගත හැකි බවද ඔවුහු පෙන්වා දෙති.

එසේම ලෝකයේ වේගවත්ම ආර්ථික වර්ධන වේගයක් ඇති කලාපය දකුණු ආසියානු කලාපය බවත් 2018දී එම කලාපයේ ආර්ථික වර්ධනය 7.1ක් වන  බවත් 2018දී එය 7.1ක් දක්වා වර්ධනය වෙනු ඇති බවත් ලෝක බැංකු වාර්තාවේ දැක්වෙයි.

මේ සඳහා ප්‍රධානතම හේතුව වන්නේ ඉන්දීය ආර්ථිකය ක්‍රමයෙන් ස්ථාවර වීම බවත් ඔවුහු වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙති.

1

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>