වසර අවසානයේත් පොලිස් මාරු

සේවා අවශ්‍යතාවය මත පොලිස් නිලධාරීන් 12 දෙනෙකුට ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදුන් බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය කියයි. ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකවරුන් 4 දෙනෙකුට හා පොලිස් පරීක්ෂකවරුන් 8 දෙනෙකුට මෙසේ ස්ථානමාරු වීම් ලබාදී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>