වයස අවුරුදු 200 වට ප්‍රමාණය අඩි 27යි

ඇතමුන් ගස් කපා විනාශ කරද්දී පස්සර – දඹෙවෙල ගම්වැසියෝ ගස් ආරක්ෂා කිරීමට කැපවී ක්‍රියා කරති. වසර  සිය ගණන් පැරණි ගස් මෙම ගම්මානයේදී දැකිය හැකි වන අතර වසර දෙසීයකට වැඩි වයසක් ඇතැයි කියන කොස් ගසක්ද මෙම ගම්මානයේ ඇත. එහි වට ප්‍රමාණය අඩි 27 කි.

මෙම කොස් ගසේ හිමිකරු වන කපිල බන්දුල විජේරත්න මහතා පවසන්නේ තමන්ට පාරම්පරිකව උරුමවූ මෙම කොස් ගස කපාගෙන යාමට දැව ජාවාරම් කරුවන් අවස්ථා ගණනාවකදී උත්සාහ කළත් තමන් ඊට ඉඩ නුදුන් බවයි.

kosgaha 1 kosgaha 2 kosgaha 4 kosgaha 5 kosgaha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>