වකුගඩු රෝගියා ඔබේ ආධාර පතයි

දිවුලපිටිය, උල්ලපොළ, අංක 92 පදිංචි එච්.ඒ.ජේ. අනුර කුමාර මහතා දරුණු වකුගඩු රෝගයකින් පෙළෙන අතර, ඔහුට හැකි ඉක්මනින් 'ඒ' පොසිටිව් (A+) හෝ 'ඕ' (O) වර්ගයේ  වකුගඩුවක් බද්ධ කළ යුතු බවට ජාතික වෘක්තවේද කාන්දු කිරීමේ සහ බද්ධකිරීමේ ආයතනයේ විශේෂඥ වෛද්‍ය අනුර ප්‍රියන්ත හේවාගීගන  මහතා නිර්දේශ කර ඇත.

එම වර්ගයේ වකුගඩුවක් පරිත්‍යාග කළ හැකි අයෙකු වෙතොත් 011-2653778, 077-5896002 ‍යන දුරකථන අංකවලට හේ මොරටුව, මෝල්පේ, දෑගසව් මාවත, අංක 09/B යන ලිපිනයට දැනුම් දෙන ලෙස අනුර කුමාර මහතා ඉල්ලා සිටියි. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>