ලොවක් තුළ තවත් තවත් ලොවක්

ඉන්දියන් සාගරයේ පිහිටා ඇති සීෂෙල්ස් දිවයින අප්‍රිකාවට අයත් වෙයි. මැඩගස්කරය එයට ආසන්නයේ පිහිටා තිබෙන අතර, වස්කෝ ද ගාමාගේ ලෝක සංචාරයේදී ඔහු සීෂෙල්ස් දූපත් සමූහයටත් පැමිණ ඇත. ජනාධිපතිවරයෙකු විසින් රට පාලනය කරනු ලබයි. සීෂෙල්ස් දිවයින් සමූහය දූපත් 115 කින් සමන්විත වෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>