යුරෝ 4 ජූලි සිට වෙළෙඳ පොළට

වෙළෙඳ පොළේ පවතින සුපිරි ඩීසල් සහ ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් වෙනුවට යුරෝ 4 සම්මත පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් ජූලි මස සිට වෙළඳ පොළට නිකුත් කිරීමට නියමිත බව ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් උපාලි මාරසිංහ මහතා පවසා තිබේ.

download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One thought on “යුරෝ 4 ජූලි සිට වෙළෙඳ පොළට

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>