යාන්ගල්මෝදර දුම්රිය හරස්මාර්ගය වැසෙයි

ප්‍රධාන දුම්රිය මාර්ගයේ අලව්ව හා පොල්ගහවෙල අතර පිහිටා ඇති යාන්ගල්මෝදර දුම්රිය හරස් මාර්ගයේ සිදුකරනු ලබන හදිසි අලුත්වැඩියාවක් හේතුවෙන් හෙට (01දා) ප.ව 6.00 සිට 02 වැනිදා පෙ.ව 6.00 දක්වා යාන්ගල්මෝදර දුම්රිය හරස් මාර්ගය වසා තබනු ලැබේ.

ඉහත සඳහන් කාලය තුළ යාන්ගල්මෝදර දුම්රිය හරස් මාර්ගය භාවිත කිරීමෙන් වැළකී විකල්ප මාර්ග භාවිත කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය දුම්රිය වාණිජ අධිකාරි එස්.ඒ.ආර්. අබේරත්න මහතා මගී ජනතාව වෙත දන්වා සිටියි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>