මොරවැව සභාපති පුටුව සන්ධානයේ හිමිනමකට

SLPP

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට වැඩි මන්ත්‍රී ධුර සංඛ්‍යාවක් හිමි වූ මොරවැව ප්‍රාදේශීය සභාවේ බලය එක්සත් ජාතික පක්ෂය හා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය සමත් විය.
 
සභාපති ධුරයට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණින් ඩබ්.ආර්. ජගත් කුමාර මහතාත් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයෙන් පොල්හේන්ගොඩ උපරතන හිමිත්  අතර පැවති ඡන්ද විමසීමේදී  ජන්ද හතක් ලබා ගත් ජගත් කුමාර  මහතා පරදවා ඡන්ද නවයක් ලබාගත් උපරතන හිමියෝ ජයග්‍රහණය කළහ.
 
උපරතන හිමිගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්  ඉලංගෙයි තමිල්අරසු කච්චි  මන්ත්‍රී ටී.රාජමනි මහතාද  සිය ඡන්දය ලබාදීම විශේෂත්වයකි. උපසභාපති ධුරයට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ  සාලිය  රත්නායක  මහතා හා පොදුජන පෙරමුණින්  සම්පත් සිරිසේන මහතා අතර පැවැති ඡන්දයේදී සාලිය රත්නායක මහතා ජය ගත්තේය.
 
මෙම ඡන්ද විමසීම  පළාත් පාලන කොමසාරිස් එම්.වයි.සලිම් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්  පැවැත්වුණි. මොරවැව ප්‍රාදේශීය සභාවේ  සභික ධුර සංඛ්‍යාව 16කි.

ඉන් හතක් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට හිමි අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට හතර බැගින් සභික ධුර අටක්ද  ඉලංගෙයි තමිල් අරසුකච්චි පක්ෂයට එක් සභික ධුරයක්ද හිමි වී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>