මෛත්‍රී පිළිසඳර අද

ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා එක්වෙන ප්‍රථම රූපවාහීනි සාකච්ඡාව මෛත්‍රී පිළිසඳර අද (31දා) රාත්‍රී 8.30ට විකාශය වීමට නියමිතය.

ජාතික රූපවාහිනිය, ස්වාධීන රූපවාහිනිය, ලක්හඩ ගුවන් විදුලිය, එස්.එල්.බී.සී. හරහා විකාශය වීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>