මෛත්‍රීගේ හතරක් ජනපතිට

 පොදු විපක්ෂයට සහයෝගය දක්වන කම්කරු ජාතික පෙරමුණේ සහ කඳුරට ජනතා පෙරමුණ නියෝජනය කරන නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරු 04 දෙනෙක් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට සහයෝගය දැක්වීමට ඊයේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට එක්වූහ.

ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට සහයෝගය දක්වන බව සඳහන් කරමින්, අඹගමුව ප්‍රාදේශීය සභාව නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරයෙකු ඇතුළුව නුවරඑළිය ප්‍රාදේශීය සභාව නියෝජනය කරන ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරුන් හතරදෙනෙක් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට එක්වූහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>