මිහින් හා ශ්‍රී ලංකන් ජනපති කොමිසමට පත්වීම් ලිපිදෙයි

ශ්‍රී ලංකන් එයාර් ලයින්ස්, සී/ස ශ්‍රී ලංකන් කේටරිං සහ සි/ස මිහින් ලංකා යන සමාගම්වල සිදුවූ බව කියන දූෂණ හා අක්‍රමිකතා සෙවිම සඳහා පත්කළ ජනපති කොමිසමේ සාමාජිකයන් සඳහා අද (14දා) පත්වීම් ලිපි ලබාදුන්නේය. ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් ජනපති කාර්යාලයේදී මෙම පත්වීම් ලිපි පිරිනැමීය. 2006 ජනවාරි මස 06 වැනි දින සිට 2018 ජනවාරි මස 31 වැනි දින දක්වා වූ කාලය තුළ සිදුවූවා යැයි සැලකෙන අක්‍රමිකතා පිළිබද විමර්ශන හා පරික්ෂණ කොට වාර්තා කිරීම සඳහා මෙම ජනාධිපති කොමිසම පත්කර ඇත.

01 – සභාපති – විශ්‍රාමලත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු අනිල් ගුණරත්න මහතා

02 – විශ්‍රාමලත් අභියාචනාධිකරණ විනිසුරු ඊ.ඒ.ජී.ආර්. අමරසේකර මහතා

03 – විශ්‍රාමලත් මහාධිකරණ විනිසුරු පියසේන රණසිංහ මහතා

04 – විශ්‍රාමලත් නියෝජ්‍ය විගණකාධිපති එම්.ඩී.ඒ. හැරල්ඩ් මහතා

05 – ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් හා විගණන ප්‍රමිති සමීක්ෂණ මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඩබ්ලිව්.ජේ.කේ.ගීගනගේ මෙනවිය

06 copy

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>