මැයි උද්ධමනය ඉහළ යයි

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ගණනය කරනු ලබන කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිල දර්ශකයේ (2006/07=100) විචලනය මගින් මනිනු ලබන උද්ධමනය ලක්ෂ්‍යමය පදනම මත අප්‍රේල් මාසයේ වාර්තා කළ 0.1% සිට මැයි මාසයේදී 0.2% දක්වා ආන්තික වශයෙන් ඉහළ ගොස් ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි.

මේ අතර, වාර්ෂික සාමාන්‍ය උද්ධමනය 2015 අප්‍රේල් මාසයේ පැවති 2.1% හි සිට 2015 මැයි මාසයේදී 1.9% දක්වා පහළ ගොස් තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>