මාස 06ක ඖෂධ තොග රැස්කර තබා ගනියි

සෞඛ්‍ය සේවාවට අවශ්‍ය ඖෂධ මාස 06ක තොග සැපයුමක් රැස්කර තබාගන්නා ලෙස සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය දොස්තර රාජිත සේනාරත්න මහතා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී ඇත.

ඖෂධ සැපයීම සඳහා අවශ්‍ය මුදල් ලබාදී ඇති බව සඳහන් කරන සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා දේශීය ඖෂධ මිල දී ගැනීම රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව විසින් සිදු කරනු ලබන බවද සඳහන් කරයි.

ඖෂධ හිඟයක් ඇති නොවන පරිදි කටයුතු කිරීම සඳහා රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරුන් සමග සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වෛද්‍ය සැපයුම් අංශය සහ රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව දෛනිකව සාකච්ජා කර ඖෂධ තොග වාර්තා ලබාගන්නා ලෙසද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා උපදෙස් ලබා දී ඇත.

Health-Ministry

 

 

One thought on “මාස 06ක ඖෂධ තොග රැස්කර තබා ගනියි

  1. chandani

    No stents available at NHSL for 02 months. No one knows when stents will available. Ministry has no responsibility over patients' lives. Poor people suffer.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>