මාර්තු උද්ධමනය සෘණ අගයකට ආසන්නයි

2015 මාර්තු මාසයේ උද්ධමනය 0.1% ක් ලෙස මීට පෙර මාසයේ පැවති 0.6% සිට තවදුරටත් පහළ යෑමක් පෙන්නුම් කර ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පෙන්වා දෙයි.

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ගණනය කරන, කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය (2006/2007=100) මගින් මනිනු ලබන උද්ධමනය, ලක්ෂ්‍යමය පදනම මත 2015 පෙබරවාරි මාසයේ 0.6% ක් ලෙස පැවති අතර, එය 2015 මාර්තු මාසයේදී 0.1% ක් ලෙස මෙසේ පහළ ගොස් ඇත.

මේ අතර, වාර්ෂික සාමාන්‍ය පදනම මත උද්ධමන අනුපාතිකය පෙබරවාරි මාසයේ වාර්තා කළ 2.9% සිට නව වසරේ මාර්තු මාසයේදී 2.5% දක්වා පහළ යෑමක් පෙන්නුම් කර ඇති බවද මහ බැංකුව පෙන්වා දෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>