මහින්ද මැදමුලනේදී ඡන්දය දෙයි

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මුදමුලන ඩි.ඒ .රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේදී සිය ඡන්දය ප්‍රකාශ කළේය.  පෙ.ව. 9.00ට පමණ ඔහු ඡන්දය ප්‍රකාශ කළේය. පාර්ලිෙම්න්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ හා ශිරන්ති රාජපක්ෂ මහත්මිය  මෙන්ම යෝෂිත හා රෝහිත රාජපක්ෂ යන මහත්වරුන්ද මේ අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ.

මේ අතර මහින්ද අමරවිර මහතා පෙරවරු 10.30 පමණ  අගුනුකොලපලැස්ස මහානාග මහා විද්‍යාලයේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කරනලදී .

7 copy 9 copy 10 copy

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>