මහරගමට බයිසිකලයෙන් ආපු බහුතරයක් බඩල්ගම

පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී මහරගම නගර සභාව වෙනුවෙන් තරග කළ ජයග්‍රහණය කළ බහුතරයක් කුලියාපිටිය බඩල්ගම පදිංචි කරුවන් බව අණාවරණය වෙයි.

ඔවුන් ස්වාධීන කණ්ඩායමක් ලෙස තරග කළ අතර ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ මහරගම නගර සභාව වෙනුවෙන් ලබාදුන් නාමයොජනා පත්‍ර ප්‍රතික්ෂේපවීම හේතුවෙන් ඔවුන්ගේ සහාය මෙම ස්වාධීන කණ්ඩායමට හිමිවිය.

පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී මහරගම නගර සභාවේ බලය තහවුරු කර ගැනීමට සමත්වූයේ මෙම කණ්ඩායමය. 

unnamed

One thought on “මහරගමට බයිසිකලයෙන් ආපු බහුතරයක් බඩල්ගම

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>