මරණ 203 – පීඩාවට පත් පිරිස 681346

අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය නිසා ආරක්ෂිත කඳවුරුවල රඳවා සිටි ප්‍රමාණය පවුල් 19,876 ක පුද්ගලයන් 77,684 ක් දක්වා අඩුවී ඇතැයි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කරයි.

එහෙත් මියගිය පුද්ගලයන්ගේ ප්‍රමාණය 203 දක්වා ඉහළගොස් තිබෙන අතර ඊයේ (31දා) වනවිට නිවාස 9127 ක් විනාශයට පත්වී තිබේ. පුද්ගලයන් 96 දෙනෙකු තවමත් අතුරුදන්ව සිටින අතර පොදුවේ පවුල් 164,264 ක අයත් පුද්ගලයන් 681,346 පීඩාවට පත්ව සිටින බවද ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>