මගී දුම්රිය මැදිරි 160ක් මිලදී ගැනීමට යයි

දුම්රිය සේවාව තවදුරටත් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා දුම්රිය මැදිරි 160ක් මිලදී ගැනීමට අදාළව ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 82.63ක මුදලක් එම්/එස්. රයිට්ස් ලිමිටඩ් සමාගම වෙත පිරිනැමීම සඳහා වූ යෝජනාවට ඊයේ (12දා) කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සපයනු ලබන මගී සේවා තවදුරටත් වැඩිදියුණු කිරීමේ අරමුණින්, ඉන්දියානු ණය ආධාර යටතේ දුම්රිය මගී මැදිරි 160ක් මිලදී ගැනීම සඳහා වන කොන්ත්‍රාත්තුව, අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද සාකච්ඡා සම්මුති කමිටුවේ නිර්දේශ පරිදි, ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 82.63ක මුදලකට එම්/එස්.රයිට්ස් ලිමිටඩ් සමාගම වෙත පිරිනැමීම පිණිස ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට මෙසේ  කැබිනට් මණ්ඩල  අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

 

AD22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>