මකුණො නිසා දුම්රිය නියාමකයන් වර්ජනයකට

සිය නිල නිවාස වල සිටින මකුණන් මර්දනය නොකිරීමට විරෝධය පළ කරමින් මරදාන දුම්රිය ස්ථනායට අනියුක්ත දුම්රිය නියාමකයන් වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබේ.

පෙ.ව 10ට පමණ ඔවුන් මෙම වර්ජනය ආරම්භ කළේය. රට පුරා දුම්රිය බංගලා වල  මෙන්ම විවේක කමර වල මකුණන් සිටින බවට ඔවුහු පවසති. ආරම්භ කර ඇති වර්ජනය හේතුවෙන් මරදානින් ගමන් ආරම්භ කරන කිසිඳු දුම්රියක් ධාවනය නෙවේ.

 

One thought on “මකුණො නිසා දුම්රිය නියාමකයන් වර්ජනයකට

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>