බුද්ධ ශාසනයේ දියුණුවට වැදගත් ක්‍රියාමාර්ග ගත්තා

නව රජය පත්වීමත් සමඟ බුද්ධ ශාසනයේ දියුණුව සඳහා වැදගත් ක්‍රියාමාර්ග රැසක් ගනිමින් රැසක් ගනිමින් බුද්ධ ධර්මයෙන් අධ්‍යාත්මිකව සුවපත් වූ සමාජයක් ගොඩනැගීම උදෙසා කටයුතු කරමින් සිටින බවත් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සඳහන් කරයි.

වෙසක් උත්සවය සැණකෙලියක් බවට පත් කර නොගෙන, ජනතාව සමඟ අධ්‍යාත්මික දියුණුව සහ සමාජ නවෝදයක් උදෙසා කටයුතු කරන් ලෙසද සිය වෙසක් පණිවුඩය යොමුකරමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා පවසයි. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>