බැඳුම්කර හා බරපතල වංචා වාර්තා ගැන ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පක්ෂ නායක රැස්වීමෙන් පසු

බැඳුම්කර වාර්තාව සහ  බරපතල වංචා ,දුෂණ,  විමර්ශන කිරිම සඳහා වූ ජනාධිපති පරික්ෂණ අවසන් වාර්තාවන්  සම්බන්ධව ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග එළැඹෙන 22 දා පැවැත්වීමට නියමිත පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී තීරණය කරන බව කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා සඳහන් කළේය.

පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී කතානායකවරයා සඳහන් කළේ එම වාර්තා සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ වගකීම විනවිදභාවයෙන් යුතුව නොපිරිහෙලා ඉටු කිරීමට සහතික වන බවයි.

මෙම  වාර්තාවන් කඩිනමින් පරිවර්තනය කොට මුද්‍රණය  කර  සියළුම මන්ත්‍රිවරුන් වෙත  ලබාදීමට  හැකි වනු  ඇතැයි තමන් අපේක්ෂා කරන බවද කතානායකවරයා සඳහන් කළේය.

BS8A9595 (2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>