බ්‍රේල් අකුරු සිංහලට හරවන යන්ත්‍රයක් හමුදාව නිපදවයි

ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය විසින් සකස් කළ බ්‍රේල් අකුරු සිංහල අකුරුවලට පරිවර්තනය කිරීමේ ස්කෑන් යන්ත්‍රය අද (21) ආරක්ෂක ලේකම්වරයා විසින් රත්මලාන අන්ධ විද්‍යාලයට ලබාදීමට කටයුතු කළේය.

ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ පැවති උත්සව අවස්ථාවකදී මෙම යන්ත්‍රය පිරිනැමීම සිදු වූ අතර, බ්‍රේල් අකුරු සිංහල පරිවර්තනය කළ හැකි එම යන්ත්‍රයක් මෙම යන්ත්‍රය බව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

මෙම යන්ත්‍ර නිෂ්පාදනය කර විශ්වවිද්‍යාලවලට හා අන්ධ විද්‍යාලවලට ලබාදීමට සැලසුම් කර තිබේ.

ඡායාරූප ඉසුරු පෙරේරා

AID_4391 AID_4401 AID_4446

One thought on “බ්‍රේල් අකුරු සිංහලට හරවන යන්ත්‍රයක් හමුදාව නිපදවයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>