බස්නාහිර දකුණු ඡන්දය මාර්තු 29

බස්නාහිර සහ දකුණු පළාත් සභා මැතිවරණ මාර්තු මස 29 වන දා සෙනසුරාදා දිනයේ දී පැවැත්වීමට මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා සඳහන් කරයි.

මෙවර එම මැතිවරණයට ඡන්දය භාවිත කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලබා සිටින ඡන්දදායකයින් සංඛ්‍යාව මිලියන 5.8 ඉක්මවන අතර පළාත් සභා දෙක සඳහා තෝරා පත් කර ගැනීමට නියමිත සභිකයින් සංඛ්‍යාව 155 දෙනෙකි. පළාත් සභා මැතිවරණයේ නාමයෝජනා භාර ගැනීම අද දහවල් 12.00ට අවසන්විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>