උද්ධමනය පෙබරවාරියේදී තවදුරටත් පහළ වැටේ

2014 පෙබරවාරි මාසයේදී උද්ධමනය 4.2% දක්වා තවදුරටත් පහළ වැටී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පෙන්වා දෙයි.

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ගණනය කරන, කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය (2006/2007=100) මගින් මනිනු ලබන උද්ධමනය, ලක්ෂ්‍යමය පදනම මත 2014 ජනවාරි මාසයේ පැවති 4.4% සිට පෙබරවාරි මාසයේදී 4.2% දක්වා මෙසේ පහළ ගොස් ඇත.

මේ අතර, වාර්ෂික සාමාන්‍ය පදනම මත උද්ධමන අනුපාතිකයද ජනවාරි මාසයේ වාර්තා කළ 6.5% සිට පෙබරවාරි මාසයේදී 6.0% දක්වා පහළ ගොස් ඇති බව මහ බැංකුව පෙන්වා දෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>