පිටි මිල ඉහළ ගියත් පාන් මිලේ වෙනසක් නෑ

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි තිරිඟු පිටි කිලෝවක මිල රුපියලකින් ඉහළ දැමීමට ප්‍රීමා සමාගම කටයුතු කරනු ලැබීය.

තිරිඟු පිටි මිල ඉහළ දැමුවත් පාන් ඇතුළු බේකරි නිශ්පාදන වල මිල ඉහළ නොදැමිමට බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය තීරණය කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>