පාකිස්තාන ගොවීන් මිලියන පහකට ස්මාට් ජංගම දුරකථන

නූතන වගා තාක්ෂණයන් හඳුන්වාදීම සඳහා පාකිස්තානයේ ගොවීන් මිලියන පහක් සඳහා ස්මාට් ජංගම දුරකථන ප්‍රදානය කිරීමට සැරසෙයි.

එහි ආරම්භයක් ලෙස එළැඹෙන ඔක්තෝබර් මාසයේදී පාන්ජාබ් තොරතුරු තාක්ෂණ මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා විසින් ගොවියෙකු වෙත ස්මාට් ජංගම දුරකතනයක් පිළිගැන්වීමට නියමිතය.

ඒ අනුව, මෙම ගොවීන්ට සිය ස්මාට් දුරකථන හරහා විශේෂඥ දැනුම නිරන්තරයෙන් ලබාගැනීමට අවස්ථාව සැලෙසන බවද කියයි.

ඒ අනුව, මූලික වශයෙන් ඔවුන්ගේ වගාවට අවශ්‍ය බෙහෙත් ආදිය යොදන ආකරය පිළිබඳ තොරතුරු නොමිලේ ඔවුන්ගේ දුරකථනය වෙත ලැබීමට සලස්වයි.

කෘෂිකර්මාන්තයට ප්‍රචලිත හා බොහෝ ගොවීන් සිටින ඉන්දියාව හා කෙන්යාව තුළ මෙම ස්මාට් තාක්ෂණය හරහා තොරතුරු සැපයීම දැනටමත් සිදුවෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>