පාකිස්තානයේ සංචාරයට යන බෞද්ධ බැතිමතුන්ට ඉහළ පහසුකම්

පාකිස්තානයේ සංචාරය කරන ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ බැතිමතුන් වෙනුවෙන් පාකිස්තානයේදී ලබාදිය හැකි සෑම පහසුකමක්ම උපරිමයෙන් ලබා දෙන බව පාකිස්තාන ජනපති මම්නූන් හුසේන් මහතා පවසයි.

පාකිස්තානය තුළ සෑම ආගමකටම සමාන නිදහසක් ඇති බවත් දෙරට අතර ආගමික සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවර්ධනයක් ඇතිකළ යුතු බවත් ඔහු පවසයි.

එසේම පාකිස්තානයේ සමීප මිතුරෙක් වන ශ්‍රී ලංකාව සමග තවදුරටත් වෙළඳ සබඳතා තර කර ගත යුතු බවත් ඔහු පවසයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ පාකිස්තාන මහ කොමසාරිස් ෂාහිඩ් හෂ්මට් මහතා හා පාකිස්තාන ජනපතිවරයා අතර පැවැති හමුවකදී ජනපති මෙම අදහස් දක්වා ඇත.

පාකිස්තානය ශ්‍රී ලංකාවේ කරන අයෝජන වරධනය කර ගත යුතු බවත් ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජකයන් පාකිස්තානයට ගෙන්ව් ගැනීමට කටයුතු කළ යතුතු බවත් ජනති පවසයි.

43e1fe3299509a58e70b5b15e2d98252_XL copy copy

www.app.com.pk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>