පළාත් පාලන පනතට මැකෝගෙන් සංශෝධනයක්

පළාත් පාලන ආයතනවල කාන්තා සභික ප්‍රමාණය 25% පිරවීමට යෑමේදී බොහෝ ආයතනවල ගැටලු ඇතිවී තිබීම නිසා අදාළ පනත සංශෝධනය කිරීමට යෝජනා ඉදිරිපත් කරන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරයි.

25% කාන්තා සභික නියෝජනයක් සිදුවිය යුතු බවට පළාත් පාලන ආයතන පනතේ සඳහන් වුවද, කොට්ඨාස ක්‍රමය යටතේ අඩු කාන්තා සභික ප්‍රමාණයක් පත්වීම නිසා මෙම ගැටලුව ඇතිවී තිබේ.

මේ අනුව 25% කාන්තා නියෝජනය සකස් කර ගැනීමට තේරීපත්වූ මන්ත්‍රීවරුන් ඉවත් කිරීමේ තත්ත්වයක් පවා ඇති වී තිබේ.

මේ නිසා අතිරේක ලැයිස්තු සම්පූර්ණ කළ නොහැකි අවස්ථාවක සභාව පවත්වාගෙන යෑම සඳහා පනතට සංශෝධනයක් සිදුකරන ලෙස ඉල්ලා සිටීමට මැතිවරණ කොමිසම සැලසුම් කර තිබේ.

mahinda-deshapriya-575-056

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>