පළාත් පාලන අායතන බහුතරයක් අස්ථාවර විය හැකියි

පසුගිය ආණ්ඩුව විසින් සකස් කරන ලද මැතිවරණ ක්‍රමය වත්මන් ආණ්ඩුව වෙනස් කිරීම හේතුවෙන් පළාත් පාලන ආයතනවලින් 70%ක් අස්ථාවර විය හැකි බව එ.ජ.නි.ස. මන්ත්‍රී ෂෙහාන් සේමසිංහ මහතා පැවසීය.

ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ බහුතර කොට්ඨාස ජයගත් සභාවලට ලැයිස්තුවෙන් සභික ධුර නොලැබීමත්, පරාජයට පත්වූ පක්‍ෂවලට වැඩි මන්ත්‍රී ධුර ප්‍රමාණයක් හිමිවීමත් හේතුවෙන් ඉදිරි කාලයේදී එම ආයතනවලින් සේවයක් කිරීමට නොහැකි වනු ඇතැයි මන්ත්‍රීවරයා පෙන්වා දෙයි.

z_p25-step01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>