නේපාලය වෙනුවෙන් දවස් දෙකකට මිලියන 5 ක්

නේපාලයේ ජනතාවට සහන සැලසීම සඳහා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය විසින් සකස් කළ ගිණුමට පැය 48 ක් තුළ රුපියල් මිලියන 05 කට අධික මුදල් ලැබී තිබෙන බව අපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කරයි.

මූල්‍ය ආධාර ලබාදීමට කැමති ඕනෑම අයෙකුට මේ සඳහා දායකත්වය ලබාදිය හැකි බවත්, මේ අනුව මහජන බැංකුවේ 204100140008896 ගිණුමට මුදල් බැර කළ හැකි බවත් එම මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළේය. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>