නෙස්ලේ ලංකා හෙට උත්සවාකාරයෙන් ගනුදෙනු අරඹයි

නෙස්ලේ ලංකා සමාගම හෙට (01දා) කොළඹ කොටස් වෙළෙඳ පොළේදී උත්සවාකාරයෙන් සීනුව නාද කර ගනුදෙනු කටයුතු  ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

මෙම අවස්ථාවට නෙස්ලේ ලංකා කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ ෂිවානි හෙග්ඩේ මහත්මිය ප්‍රධාන වශයෙන් සහභාගි වන අතර, ඇය සිය සමාගම කොළඹ කොටස් වෙළෙඳ පොළේ ලැයිස්තුගත වීම සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වනු ඇත.

කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂවරිය සමග නෙස්ලේ උප සභාපති, මූල්‍ය හා පාලන ජග්දීෂ් කුමාර් සිංග්ලා, සමාගමේ ලේකම්/නීති උපදේශක ලිඕෂොන් රාජපක්ෂ යන මහත්වරුද සහභාගි වීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>