නීති කැඩූ අපේක්ෂකයන් 8ක් පොලිස් අත්අඩංගුවේ

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීමට අදාළව 2017.12.09 වැනි දින සිට මේ දක්වා මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කිරීම්වලට අදාළව අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් අතර අපේක්ෂකයන් 08 දෙනෙකුද සිටින බව පොලිස් මූලස්ථානය පවසයි.

එම කාලය තුළ මේ දක්වා මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කිරීම් ගණන 45ක් වන අතර, මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කිරීමට අදාළව අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් ගණන 97කි.

1_Election

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>