නැගෙනහිර පාසල් ඉදිකිරීමට ඇමෙරිකානු සහාය

නැගෙනහිර පළාත තුළ විවිධ ජනකොටස් සඳහා පාසල් 8ක් ඉදිකිරීම වෙනුවෙන් ඇමෙරිකානු තානාපති කාර්යාලය නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා සමග අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළැඹ ඇත.

රු.මිලියන 450ක් වැයකොට අධ්‍යාපන පහසුකම් ලබාදීමට ගොඩනගනු ලබන මෙම පාසල් ස්වභාවික උපද්‍රවයන් හිදී අවතැන් වූ ජනතාවට තාවකාලික වාසස්ථාන ලෙසද භාවිත කළ හැකි බව තානාපති කාර්යාලය පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>