දුම්රිය වර්ජනය නිසා ලංගම නිවාඩු අවලංගුයි

කලින් ආසන වෙන් කරගත් සුඛෝපභෝගී දුම්රිය සේවාවලට අදාළ මගීන් ප්‍රවාහනයට  ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලයේ වායු සමීකරණය කළ බස් රථ යෙදවීමට පියවර ගෙන තිබේ.

මේ අනුව එම දුම්රිය ප්‍රවේශ පත්‍ර මගින් සුඛෝපභෝගී බස්රථවල ගමන් කිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සපයා ඇති බව  දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

තවද  දුම්රිය වර්ජනය අවසන් වන තෙක් ලංගම සියලු සේවයකයන්ගේ නිවාඩු අවලංගු කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ. 

මේ පිළිබඳව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරන්නේ වැඩ වර්ජනය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරයා ජනාධිපතිවරයා දැනුවත් කර ඇති බවත් මේ නිසා ජනතාවට සිදුවන අපහසුතා වළක්වා ගැනීමට ඕනෑම ක්‍රියාමර්ගයක් ගැනීමට සූදානම් බවත්ය.

z_p01-SLTB

 

One thought on “දුම්රිය වර්ජනය නිසා ලංගම නිවාඩු අවලංගුයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>