දුම්රිය වර්ජනය අවසන්

ජනාධිපති ලේකම්වරයා ලබාදුන් පොරොන්දුවක් මත දුම්රිය වැඩවර්ජනය තාවකාලිකව නවතා දැමූ බව දුම්රිය වෘත්තීය සමිති සඳහන් කරයි. සති දෙකක් තුළ කමිටුවක් පත්කර අදාළ ගැටලුව විසඳීමට පොරොන්දුවූ බවද වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයෝ සඳහන් කරති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>