දුම්රියේ ටිකට් නැතිව දිනකට 36දෙනෙක් යති

වලංගු ප්‍රවේශ පත්‍රයක් නොමැතිව ආසන්න වශයෙන් දිනකට පුද්ගලයන් 36 දෙනෙකු දුම්රියවල ගමන් කරන බවට විගණන පරීක්ෂණයකදී හෙළි වී තිබේ.

මේ අනුව ආසන්න වශයෙන් වසරකට දුම්රිය තුළ ප්‍ර‘වේශපත්‍ර නොගෙන පුද්ගලයන් 13,500කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ගමන් කරන බව තහවුරු වී ඇත.

2016 වසරේ සිදුකළ නියැදි විගණනයට අනුව එම වසර තුළ ප්‍ර‘වේශ පත්‍ර නොමැතිව පුද්ගලයන් 13,267ක් ගමන් කර තිබෙන බවට තහවුරු වී තිබෙන අතර, 2015 වසරේදී එම ප්‍රමාණය 12,826ක් ලෙසට තහවුරු වී තිබේ.

විශාල මගීන් ප්‍රමාණයක් ප්‍ර‘වේශ පත්‍ර නොමැතිව ගමන් කළද මෙය පාලනය කිරීමට තොරතුරු තාක්ෂණය යොදාගෙන ක්‍රමවේදයක් සකස් කර නොමැති බවද විගණන දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දෙයි.

විගණන පරීක්ෂාවට අනුව 2016 වසරේදී දුම්රිය භාවිත කරමින් පුද්ගලයන් මිලියන 136.55 දෙනෙකු ගමන් කර තිබෙන අතර, 2015 වසරේදි එම ප්‍රමාණය මිලියන 133.29කි.

62c1732363e49a5ca4deadec3723e224_XL copy

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>